Důležité je omezit zavlékání nových patogenů a škůdců

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) se jako národní organizace ochrany rostlin České republiky zapojí v rámci Mezinárodního roku zdraví rostlin 2020 do šíření povědomí veřejnosti o rizicích, která představují škůdci a choroby rostlin nejen pro pěstované zemědělské plodiny. Uvedl to ředitel této organizace Daniel Jurečka. Podle něj je potřeba se soustředit na prevenci s cílem zabránit nebo co nejvíce omezit zavlékání nových patogenů a škůdců na naše území. V letech 2017 až 2019 provedl ÚKZÚZ celkem 5946 fytosanitárních kontrol zásilek rostlinných komodit dovezených ze třetích zemí, přičemž zjistil závady v 62 případech.

Jurečka připomněl, že rovněž pro Českou republiku jsou rizika spojená se zavlékáním nových invazních organismů velmi případná. Ve většině případů zavlečení škůdci a patogeny rostlin působí nemalé ztráty na kvalitě i výnosech nejen zemědělských plodin, ale významným způsobem se podílí na poškozování veřejné i soukromé zeleně ve městech a obcích i ve volné přírodě. Široké veřejnosti je známý značně rozšířený škůdce zimostrázů – motýl zavíječ zimostrázový, jehož housenky působí pravidelně holožíry na keřích zimostrázů v živých plotech, parcích i soukromých zahradách. Pokud jde o škody na zemědělských kulturách, Jurečka jmenoval brouka bázlivce kukuřičného, který se po svém zavlečení z USA do Srbska v devadesátých letech minulého století přirozeným způsobem rozšířil na většině území Evropy. Tento škůdce kukuřice je schopen významným způsobem snížit výnosy této u nás hojně pěstované plodiny.  V roce 2014 se do ČR rozšířila octomilka japonská, drobná muška, která působí škody na plodech ovocných dřevin a révě vinné. „Proti zavlečeným nepůvodním organismům většinou nejsou k dispozici v naší přírodě přirození nepřátelé, a možná přímá ochrana tak může být založena pouze na použití účinných přípravků na ochranu rostlin. Jak již bylo řečeno, v EU dochází k omezování účinných látek přípravků. V případě citovaného bázlivce kukuřičného tak např. zákaz moření osiva kukuřice účinnými mořidly vede k nárůstu aplikací insekticidů v době vegetace, což zvyšuje rizika pro necílové organismy, především užitečný hmyz,“ podotkl. Dalším omezujícím faktorem pro použití účinných pesticidů představuje biologie zavlečených škůdců, jejichž škodlivá stadia (housenky) často žijí skrytě uvnitř rostlin a účinná látka přípravků je nezasáhne. Použití pesticidů ve městech a obcích brání také oprávněné obavy před riziky pro zdraví lidí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *