Výměr Ministerstva financí č. 08/2000,

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, stanoví: Výměr MF č. 01/2000, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 15/1999), se doplňuje takto:

K části I. výměru č. 01/2000
Za oddíl C se vkládá nový oddíl D, který včetně poznámek pod čarou č. 18a) a 18b) zní:
„Oddíl D
Minimální a maximální ceny stanovené podle zvláštního právního přehledu (18a)
Pol. Číselný kód SKP Název Cena při prodeji od výrobce č. (celního sazebníku)
1. 01. 11. 51 Řepa cukrová minimální 948 Kč/t (1212 9180) ČSN 46 2110 čisté hmotnosti při základní cukernatosti 16 %.
Za vyšší nebo nižší cukernatost od základní cukernatosti se dohodne přirážka nebo srážka v přiměřené výši.
Minimální cena se vztahuje na řepu cukrovou (cukrovku) ze sklizně roku 2000 k výrobě cukru pro tuzemskou kvótu a vývozní kvótu.
Minimální cena je stanovena na podmínky ČSN 46 2110 ve znění pozdějších změn při takto změněných požadavcích:
cukernatost: nejméně 15 %
minerální nečistoty nejvýše 20 %
rostlinné příměsi celkem nejvýše 1 %.
Minimální cena nezahrnuje náklady spojené s dopravou a skladováním řepy cukrové, které hradí kupující.
2. 15. 83. 12 Cukr třtinový nebo řepný (1701) v pevném stavu, rafinovaný a chemicky čistý,
z toho jen:
Cukr bílý krystal odpovídající příslušným ustanovením zvláštního právního předpisu (18b), volně ložený nebo balení po 1 tuně minimální16 650 Kč/t.
Minimální cena se vztahuje na množství odpovídající tuzemské kvótě stanovené pro jednotlivé výrobce.
Pro zboží stejného užití (s výjimkou tekutých cukrů) v rámci stanovené kvóty, které se od cukru bílého krystalu s minimální cenou liší pouze některými určenými podmínkami (např. druh balení, měrná jednotka, zrnění), se sjedná cena vyšší nejméně o rozdíl v ekonomicky oprávněných nákladech odpovídající těmto odlišným určeným podmínkám a o tomuto rozdílu přiměřený zisk.
3. 15. 83. 12 Cukr třtinový nebo řepný (1701) v pevném stavu, rafinovaný a chemicky čistý,
z toho jen:
Cukr bílý krystal
odpovídající příslušným ustanovením zvláštního právního předpisu (18b), volně ložený nebo balení po 1 tuně maximální 16 950 Kč/t
Maximální cena se vztahuje na zboží vyrobené z cukrovky v České republice za účelem jeho prodeje v České republice.
Poznámka k položkám č. 2 a 3:
Ceny zahrnují dopravní náklady a platí pro období začínající dnem 1. srpna 2000 a končící dnem 30. září 2001.
Poznámka k položkám č. 1 až 3:
Stanovenými cenami se rozumí ceny bez daně z přidané hodnoty.
(18a) Nařízení vlády č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem.
(18b) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky. “.
Výměr nabývá účinnosti dnem 1. května 2000.
Místopředseda vlády a ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *