Státní pozemkový úřad nevydá část zemědělských nemovitostí nárokovaných Kanonií premonstrátů Teplá

Státní pozemkový úřad rozhodl, že nevydá část zemědělských nemovitostí nárokovaných v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Kanonií premonstrátů Teplá. Informovala o tom mluvčí Státního pozemkového úřadu Monika Machtová.

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, jako věcně a místně příslušný správní orgán Státního pozemkového úřadu (SPÚ), vydal rozhodnutí o nevydání přibližně 1000 parcel v okresech Karlovy Vary a Cheb v Karlovarském kraji. Vzhledem k tomu, že krajský pozemkový úřad rozhodl ve správním řízení o nevydání pozemků, využil možnosti označit je v rozhodnutí ve stavu podle historické evidence, jak o ně bylo oprávněnou osobou požádáno. U tak evidovaných pozemků není výměra uváděna, krajský pozemkový úřad její zjišťování neprovádí, neboť to v případě nevydávání pozemků není důvodné.

Rozhodnutí o nevydání se týká zemědělských nemovitostí označených v návrhu na vydání rozhodnutí podaném Kanonií premonstrátů podle ustanovení § 9 odst. 6 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Výzva k vydání byla Lesům České republiky, s. p. (LČR) jako povinné osobě podána v březnu 2013.

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj po přezkoumání všech podkladů poskytnutých jak oprávněnou, tak i povinnou osobou, archivních listin zajištěných Krajským pozemkovým úřadem pro Karlovarský kraj a dokladů Státního oblastního archivu v Plzni dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky pro vydání majetku stanovené zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Důvodem pro nevydání je skutečnost, že nemovitosti, kterých se týká předmětné rozhodnutí, se nestaly předmětem majetkové křivdy definované zákonem o majetkovém vyrovnání.

Správní orgán vyhodnotil dostupné doklady tak, že Kanonie premonstrátů Teplá pozbyla část zemědělského majetku záborem podle zákona č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového, v roce 1926 (první pozemková reforma). Další část zemědělského majetku pozbyla konfiskací podle dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy ke dni účinnosti dekretu tj. ke dni 30. 10. 1945.

V obou uvedených případech pozbyla Kanonie premonstrátů Teplá nemovitosti před rozhodným obdobím, které je podle zákona od 25. února 1948 do 1. ledna 1990.

Krajské pozemkové úřady prověřují veškeré nárokované nemovitosti jednotlivě a rozhodnutí o nevydání předmětných zemědělských nemovitostí se týká výhradně majetku ve výše uvedené výzvě. Skutečnosti vedoucí k tomuto rozhodnutí nelze vztahovat na ostatní podané výzvy této oprávněné osoby, které jsou v současné době stále předmětem správních řízení.

Informace o dalších rozhodnutích, která budou postupně vydávána k výzvám této oprávněné osoby, budou zveřejněny na webových stránkách Státního pozemkového úřadu: www.spucr.cz.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *