Požadavky ČR na změny Pozičního dokumentu

Předkládací zpráva

Předložený materiál zahrnuje všechny změny požadavků ČR, ke kterým došlo ve srovnání s požadavky uvedenými v Pozičním dokumentu ČR kapitoly 7 – zemědělství, jenž byl předán EK na konci loňského roku. Tyto změny jsou součástí dodatečných informací, jež budou předány EK jako reakce na Společné stanovisko EU. Společné stanovisko EU obdržela ČR dne 13. června 2000.

Požadavky EU uvedené ve Společném stanovisku se týkají: dodání statistických dat (většinou za období 1995 – 1999), znovu posouzení těch požadavků ČR, které nejsou předmětem jednání, ale jiného postupu a dodání harmonogramů postupu při přejímání acquis.

Předkládaný materiál je strukturován takto:
1. výčet požadavků na přechodné období, u kterých nastala změna
2. výčet požadavků na přechodné období, kde ke změně nedošlo
3. výčet požadavků, které nebudou předmětem jednání o vstupu, ale budou se řídit jiným postupem (zůstávají však v platnosti)
4. výčet požadavků, od kterých ČR odstoupila
5. výčet požadavků, které byly zpřesněny
6. výčet nových požadavků, které nebyly součástí PD
7. výčet požadavků uvedených v PD, které zůstaly nezměněny
Celkový seznam požadavků je uveden v příloze.

Příloha
Celkový seznam požadavků ČR
(v závorce je uvedeno číslo Společného stanoviska EU)

1. Ochranná a dovozní klausule (4)
2. Požadavek na využití článku 17, odst. 1 NR č. 2081/92 k provedení registrace chráněných označení původu a geografického označení (5)
3. Požadavek na začlenění názvu „ekologické zemědělství“ do seznamu příslušného Nařízení Rady (6)
4. Požadavek na ponechání dosud poskytovaných podpor ČR ve formě veřejných podpor (state asids) po vstupu (9)
5. Požadavek na poskytování přímých plateb na plochu (12)
6. Požadavek na určení kvóty na škrob ve výši 45 000 tun (14)
7. Požadavek na poskytování podpor u sušené píce (15)
8. Požadavek na stanovení kvóty na cukr ve výši 505 000 tun (18)
9. Požadavek na zařazení odrůd lnu do seznamu odrůd ES (19)
10. Požadavek na zařazení organizací výrobců do jednotlivých kategorií (22)
11. Požadavek na zařazení vinic do vinařské zóny A (24)
12. Požadavek na přechodné období na opětovnou výsadbu vinic (25)
13. Požadavek na přechodné období na testování virových chorob vinné révy (26)
14. Požadavek na začlenění některých názvů vín ČR do článku 15 Nařízení Rady 823/87 (27)
15. Zájem ČR i účasti na programech restrukturalizace a rekonverze v sektoru vína po vstupu (29)
16. Požadavek na přechodné období na ponechání názvu Tuzemský rum (31)
17. Požadavek na doplnění přílohy II Nařízení rady 1576/89 o lihoviny ČR (32)
18. Požadavek na podmíněné přechodné období na ponechání dosavadních podpor ČR na osiva (35)
19. Požadavek na zařazení odrůd chmele ČR do přílohy Nařízení Komise 1517/77 (36
20. Požadavek na stanovení kvóty na mléko ve výši 3,1 mil. tun (38)
21. Požadavek na poskytování podpor na dojené krávy (39)
22. Požadavek na poskytování prémií na býky a voly ve výši 305 tis. kusů (43)
23. Požadavek na poskytování prémií na krávy bez tržní produkce mléka ve výši 230 tis. kusů (44)
24. Požadavek na poskytování porážkových prémií na 530 tis. kusů na skot a 121 tis. kusů na telata (45)
25. Požadavek na poskytování doplňkových plateb na skot (46)
26. Požadavek na poskytování prémií na bahnice ve výši 130 tis. kusů (49)
27. Požadavek na trvalou derogaci z Nařízení Rady 1576/89 pro slivovici (nový požadavek)
28. Požadavek na poskytování podpor na zpracování vybraných druhů ovoce (nový požadavek)
29. Požadavek na poskytování dodatkových plateb na mléko (nový požadavek)
30. Požadavek na podmíněné přechodné období na dobudování veterinární stanice letiště Praha – Ruzyně a říčního přístavu Děčín (62)
31. Požadavek na podmíněné přechodné období na vybudování šesti veterinárních stanic na česko-slovenské hranici (62)
32. Požadavek na přechodné období pro dosažení plné harmonizace hygienických parametrů ve zpracovatelských podnicích s podmínkami platnými v EU (67)
33. Požadavek na přechodné období pro využívání klecových technologií u nosnic (73)
34. Požadavek na uznání chráněných oblastí ve vztahu Ervinia amylovora a Globeodera pallida (77)
35. Požadavek na výjimku z povinnosti uplatňovat ustanovení příslušných směrnic Rady ve fytosanitární oblasti u těch rostlin, které se v ČR nepěstují (79)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *