Filtr

Nemalé pokuty hrozí i těžařským firmám

Česká republika patří v Evropě k nejlesnatějším zemím. Lesy pokrývají více než třetinu našeho území. Více než polovina (63,4 %) jsou lesy státní. Zbytek patří soukromým vlastníkům a zčásti také obcím. Kromě funkcí hospodářských má les důležité funkce mimoprodukční. Právě proto je vlastník lesa v hospodaření se svým majetkem omezen...

Kategorie: Nezařazené

Ověřte si, zda je Váš podnik na seznamu

Odbor Strategií Ministerstva životního prostředí ČR odpovědný za zavedení směrnice integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) v ČR připravuje seznam podniků, které budou spadat pod připravovaný zákon o integrovaném povolení. Současný seznam podniků není kompletní a obsahuje řadu nepřesností. Mnohé podniky byly zrušeny, přejmenovány nebo změnily adresu. Proto se na...

Kategorie: Nezařazené

Nejvíce peněz půjčila zemědělcům Komerční banka

Úvěry zemědělcům za zhruba 66,33 miliardy korun poskytly banky se zárukou Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) od počátku jeho činnosti v březnu 1994 do letošního 19. září. Podle informací tiskového oddělení ministerstva zemědělství poskytl PGRLF na garance asi 23,08 miliardy korun a na dotace přibližně 15,81 miliardy...

Kategorie: Nezařazené

Kroměříž bude patřit sýrům

Pod patronací Českomoravského svazu mlékárenského se 18. a 19. října uskuteční v Kroměříži odborná konference se zahraniční účastí SÝR FÓRUM 2000. Cílem akce, která naváže na konferenci konané před třemi lety, je informovat účastníky o stavu sýrařství na začátku nového tisíciletí. Fórum také zhodnotí, jak je na tom české a...

Kategorie: Nezařazené

Potvrzuje se, že BSE u nás není

Již od počátku devadesátých let musí orgány veterinárního dozoru v součinnosti se soukromými veterinárními lékaři zajistit vyšetření všech jatečných zvířat, u kterých by teoreticky mohlo jít o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE). Jde o zaslání celých hlav, popřípadě připravených vzorků mozku skotu na vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Na pečlivost...

Kategorie: Nezařazené

Exportér roku

Hospodářská komora ČR letos vyhlašuje již šestý ročník soutěže „Exportér roku“ Kritériem pro zařazení do soutěže je objem exportu v letech 1997 a 1998 nad 500 mil. Kč franco a hodnotícím kritériem je výše procentního meziročního nárůstu tohoto objemu. V případě rovnosti základních kritérií se použijí kritéria pomocná. Prvním je...

Kategorie: Nezařazené